Seguretat Alimentaria

Donar suport tècnic i legislatiu a empreses del sector Agroalimentari així com totes aquelles que estan incloses dins de la cadena alimentària, que cada cop més exigent, obliga al compliment de requeriments més estrictes i que l’empresa per la seva estructura no te el personal necessari suficientment especialitzat en aquest camp

APPCC (Anàlisi dels Punts de Perill Crític de Control)

Obligat compliment per la legislació EU Reglament CE852/2004 relatiu a la higiene dels productes alimentaris. en art. 5

Llei de Seguretat alimentaria i Nutrició 17/2011 L’objectiu d’aquesta . Llei es el reconeixement i la protecció efectiva del dret a la seguretat alimentaria, entenent com a dret conèixer els riscos potencials que poguessin estar associats a un aliment i / o algun dels seus components; el dret a conèixer la incidència dels riscos emergents en seguretat alimentaria i que les administracions competents garanteixin la major protecció possible davant aquest riscos.
Tenim al vostre servei nutricionista diplomada membre de AEDN per a la certificació de menús i dietes especialitzades.

Vida Útil i Etiquetatge

Vida Útil: disseny per l’estudi dels microorganismes i dels bacteris.

Etiquetatge: segons el reglament 1169/2013 sobre la informació al consumidor i altre legislació d’etiquetatge sectorial.

BRC (British Retail Consortium)

seg-alim-brcfoodProducció de producte alimentari per a l’ exportació a GB.
La norma BRC (British Retail Consortium) es un sistema de seguridad alimentaria desarrollado por la distribución minorista británica y surgió como necesidad de una norma uniforme de calidad y seguridad alimentaria.
Es una norma específica para la industria agroalimentaria, siendo sólo aplicable a compañías fabricantes o envasadoras de productos alimenticios

 • Indústria de transformació
 • Sistema Qualitat
 • Sistema APPCC
 • Instal•lacions i equips de procés
 • Control de: producte, procés i personal
GLOBALGAP

seg-alim-globalgap

Ho requereixen grans compradors de productes alimentaris a l’EU, (productes marca blanca)
Producció primària

Agrícola
Ramadera
Requisits generals de gestió/explotació agropecuària, específica

IFS

Exportació o Distribució de productes a Alemanya i França. La norma IFS (International Food Standard) es un sistema de seguridad alimentaria desarrollado por la distribución alemana minorista y la distribución francesa (mayoristas y minoristas) y aceptado por la distribución holandesa e italiana.

 • Indústria de transformació
 • Sistema Qualitat
 • Gestió de Recursos
 • Realització del projecte
 • Mesura, analítica i millora
FSSC-22000 Food Safety Certification

seg-alim-fsscÉs un esquema basat en les normes ISO 22000 i BSI PAS 22000 que especifica els requisits que han de complir un sistema de gestió per assegurar la innocuïtat dels aliments per als sectors de processament de productes peribles tant animals com vegetals, processament de productes estables a temperatura ambient i fabricants de productes (bio) químics per a la industria alimentària.

GFSI (Golbal Food Safety Inititive)

Es una norma internacional de reconeixement.
No es una norma certificable sinó que agrupa a les principals normes reconegudes per igual.

HALAL

Aplicat als aliments, productes i serveis que des de les empreses i entitats s’ofereixen a públic de pràctica islàmica., tant a la UE com per exportació a països de practiques islàmiques.

KOSHER

S’aplica a tots aquells aliments que responen a la normativa bíblica i talmúdica de la llei jueva.

i

Gestionem el teu Pla d'Autocontrol

 • Pla de Control d’aigua
 • Pla de Control de plagues
 • Pla de Neteja i desinfecció
 • Pla de Formació
 • Pla de Manteniment
 • Pla de control de Proveïdors
 • Pla de Traçabilitat
 • Pla d’Al·lèrgens
p

T'ajudem

No ho dubtis, podem assessorar-te en tots els temes legistlatius en quant a  seguretat alimentària.