Decret 8/2012 de 10 de juilol, pel qual es cre i regula el Registre del sector de l’alimentació i de l’àmbilt dels subproductes animal i productes derivats no destinats al consum humà

L’objectiu d’aquest Decret  és regular tots aquels subproductes (residus aprofitables) per passar a ser un ingrendient del pinso. Aquest punt ja venia tractat en el Reglament CE 183/2005 pel que fa la l’higiene de pinsos. Però ara del que es racta es...